เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.ronpibooncity.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 450 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
381 ประชาสัมพันธ์การปรับปรุงโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล [ 16 ก.ย. 2563 ]75
382 นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 ในวันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ [ 10 ก.ย. 2563 ]83
383 ประกาศอำเภอร่อนพิบูลย์ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 และเรียกประชุมสภาเทศบาล [ 9 ก.ย. 2563 ]90
384 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง ผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ตามโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในหน้าแล้ง [ 9 ก.ย. 2563 ]74
385 ประกาศคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง ประกาศรายชื่อประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากลมกรรโชคแรง [ 8 ก.ย. 2563 ]69
386 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง กำหนดเขตควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึงที่ใดเป็นปกติ [ 31 ส.ค. 2563 ]94
387 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 [ 28 ส.ค. 2563 ]91
388 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 26 ส.ค. 2563 ]86
389 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก [ 24 ส.ค. 2563 ]95
390 นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 ในวันที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ [ 24 ส.ค. 2563 ]76
391 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 20 ส.ค. 2563 ]81
392 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง มาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ ประจำปี 2563 ของเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 20 ส.ค. 2563 ]78
393 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 20 ส.ค. 2563 ]89
394 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 20 ส.ค. 2563 ]78
395 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 20 ส.ค. 2563 ]72
396 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ [ 20 ส.ค. 2563 ]82
397 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 20 ส.ค. 2563 ]80
398 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 20 ส.ค. 2563 ]64
399 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 18 ส.ค. 2563 ]67
400 นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 ในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ [ 13 ส.ค. 2563 ]69
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19หน้า 20|21|22|23