เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.ronpibooncity.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 429 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการชำระอากรฆ่าสัตว์ การคืนเงินอากรการฆ่าสัตว์ และ การชำระค่าธรรมเนียมการรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์ โดยกำหนดเปิดรับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2567 จ [ 17 เม.ย. 2567 ]2
2 รายงานประจำปี 2566 ของกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ [ 11 เม.ย. 2567 ]15
3 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 11 เม.ย. 2567 ]8
4 การขอหยุดส่งน้ำ (ชั่วคราว) ของอ่างเก็บน้ำทำนบ 1 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ [ 11 เม.ย. 2567 ]8
5 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ผู้ใช้ยวดยานพาหนะข้ามทางรถไฟ [ 2 เม.ย. 2567 ]22
6 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเพื่อดำเนินการจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง [ 2 เม.ย. 2567 ]76
7 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ และขั้นตอนการดำเนินการในการสรรหาเเละเลือกสรร [ 2 เม.ย. 2567 ]60
8 ประกาศสภาเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2567 และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2568 [ 1 เม.ย. 2567 ]22
9 เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 1 เม.ย. 2567 ]6
10 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และวันกตัญญู ประจำปี พ.ศ. 2467 [ 29 มี.ค. 2567 ]12
11 ประชาสัมพันธ์จัดการของเสียอันตรายชุมชน (ขยะอันตราย) ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ [ 15 มี.ค. 2567 ]18
12 นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ในวันที่ 14 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ [ 8 มี.ค. 2567 ]21
13 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่เลือกกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เพื่อแทนตำแหน่งที่ว่าง [ 6 มี.ค. 2567 ]24
14 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการเชื่อมโยงการระบายจำหน่ายปลากระพง ปี 2567 จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 5 มี.ค. 2567 ]11
15 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อดำเนินการจัดจ้างเป๋นพนักงานจ้าง [ 4 มี.ค. 2567 ]239
16 นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2567 วันที่ 29 ก.พ. 67 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ [ 22 ก.พ. 2567 ]12
17 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 15 ก.พ. 2567 ]9
18 ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราวโรคพิษสุนัขบ้า (Rabies) [ 8 ก.พ. 2567 ]17
19 เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ภาพดำเนินการขับเคลื่อนแผนปฎิบัติการเชิงกลยุทธิ์แนวใหม่ RE-X-RAY การบริหารจัดการถังขยะเปียกลดโลกร้อนระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 2 ก.พ. 2567 ]47
20 กฎกระทรวง ฉบับที่ 71 (พ.ศ.2566) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 [ 22 ม.ค. 2567 ]28
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22