เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.ronpibooncity.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 441 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
281 การรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ [ 9 ส.ค. 2564 ]79
282 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกัน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อการบริหารงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล [ 6 ส.ค. 2564 ]121
283 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง มาตรการสงเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 6 ส.ค. 2564 ]131
284 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง ค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กร [ 6 ส.ค. 2564 ]97
285 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 6 ส.ค. 2564 ]115
286 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง มาตรการเยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 6 ส.ค. 2564 ]86
287 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต [ 6 ส.ค. 2564 ]119
288 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญในเทศกาลต่างๆ [ 6 ส.ค. 2564 ]79
289 ประกาศเทบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง มาตการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดชื้อจัดจ้าง [ 6 ส.ค. 2564 ]72
290 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน [ 6 ส.ค. 2564 ]81
291 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 6 ส.ค. 2564 ]96
292 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน (รอบที่ 2) [ 3 ส.ค. 2564 ]88
293 ประชาสัมพันธ์ รับโอน (ย้าย) ตำแหน่งว่าง [ 3 ส.ค. 2564 ]75
294 นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ส. 2564 ในวันที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ [ 3 ส.ค. 2564 ]72
295 ขอเชิญเข้าร่วมและรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 3 ส.ค. 2564 ]72
296 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง ให้ปิดการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ [ 2 ส.ค. 2564 ]76
297 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 29 ก.ค. 2564 ]108
298 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1/2564) [ 21 ก.ค. 2564 ]73
299 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อดำเนินการจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง [ 21 ก.ค. 2564 ]66
300 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 20 ก.ค. 2564 ]72
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14หน้า 15|16|17|18|19|20|21|22|23