เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.ronpibooncity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 343 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
181 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง ปิดตลาดทุกประเภทและการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ (จุด่อนผัน) ในเขตเทศบาลร่อนพิบูลย์ [ 9 ส.ค. 2564 ]50
182 การเปิดช่องทางการติดต่อประสานงาน เพื่อให้การช่วยเหลือเเละเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 9 ส.ค. 2564 ]66
183 การรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ [ 9 ส.ค. 2564 ]37
184 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกัน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อการบริหารงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล [ 6 ส.ค. 2564 ]73
185 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง มาตรการสงเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 6 ส.ค. 2564 ]80
186 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง ค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กร [ 6 ส.ค. 2564 ]39
187 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 6 ส.ค. 2564 ]70
188 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง มาตรการเยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 6 ส.ค. 2564 ]40
189 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต [ 6 ส.ค. 2564 ]75
190 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญในเทศกาลต่างๆ [ 6 ส.ค. 2564 ]36
191 ประกาศเทบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง มาตการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดชื้อจัดจ้าง [ 6 ส.ค. 2564 ]37
192 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน [ 6 ส.ค. 2564 ]32
193 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 6 ส.ค. 2564 ]39
194 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน (รอบที่ 2) [ 3 ส.ค. 2564 ]36
195 ประชาสัมพันธ์ รับโอน (ย้าย) ตำแหน่งว่าง [ 3 ส.ค. 2564 ]35
196 นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ส. 2564 ในวันที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ [ 3 ส.ค. 2564 ]34
197 ขอเชิญเข้าร่วมและรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 3 ส.ค. 2564 ]32
198 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง ให้ปิดการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ [ 2 ส.ค. 2564 ]35
199 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 29 ก.ค. 2564 ]63
200 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1/2564) [ 21 ก.ค. 2564 ]34
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9หน้า 10|11|12|13|14|15|16|17|18