เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.ronpibooncity.go.th

 
 
อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 

มาตรา 50    ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเทศบาลตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาลดังต่อไปนี้

           (1)   รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 

(2)   ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ 

(3)   รักษาความสะอาดของถนน หรือริมทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งการ        กำจัดมูลฝอย    และสิ่งปฏิกูล

(4)   ป้องกันและระงับโรคติดต่อ

(5)   ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง

(6)   ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม

(7)   ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

(8)   บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

(9)   หน้าที่อื่น ตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล

          การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทำงบประมาณ  การจัดซื้อจัดจ้าง   การตรวจสอบ  การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์ วิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด

 มาตรา 51  ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลจัดทำกิจการใดๆ ในเขตเทศบาลดังต่อไปนี้

(1    ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา 

(2)    ให้มีโรงฆ่าสัตว์ 

(3)    ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและที่ข้าม 

(4)    ให้มีสุสานและฌาปนสถาน 

(5)    บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร 

(6)    ให้มีบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้ 

(7)    ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น 

(8)    ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ 

(9)    เทศพาณิชย์

             ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542 (หมวด 2 การกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ)

มาตรา  16 ให้เทศบาล  เมืองพัทยา  และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้

(1)   การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 

(2)   การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก  ทางน้ำ  และทางระบายน้ำ 

(3)   การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ            

(4)   การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ 

(5)   การสาธารณูปการ 

(6)   การส่งเสริม  การฝึก  และประกอบอาชีพ 

(7)   การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน 

(8)   การส่งเสริมการท่องเที่ยว 

(9)   การจัดการศึกษา