เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.ronpibooncity.go.th
 
 
กองการศึกษา

นางธิดารัตน์  ชูแก้ว


  ผู้อำนวยการกองการศึกษา
075-809577 ต่อ 502ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม
-ว่าง-

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม
นางปัทมา  ภักดีรัตน์ นางสาวนัชชา  ลิจ้วน
-ว่าง-
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ครูนางชะอ้อน  แซ่อุ้ย
นางวไลรัตน์  รอดตัว
นางสมคิด  ธานีรัตน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)