เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.ronpibooncity.go.th
 
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางจารีวัฒน์  กุลเจริญ

ปลัดเทศบาล  รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
075-809577 ต่อ 402

นางวริศรา  แต้ตระกูล
นางสาวประกามาส  ธัญชลีนาวงศ์ -ว่าง-
นางสาวภารดี  ชาญปรานีช
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปง/ชง
ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล


นางสาวปฐมาตย์  ศรีสุวรรณ นายปรีชา วังบุญคง
นายมานิต  สุนทรสมุทรชัย
นายธัชชัย  บุญวงศ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
พนักงานขับรถยนต์นายจัตราพันธ์  ศิลารัตน์
นางพรเพ็ญ จำนงนาญ นายเอกฉัตร  เกิดมีทรัพย์ -ว่าง-
คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน
นายสุริเยนทร์  ซุ่นเซ่ง
นายยง  จารณะ นายบรรจง  เพชรรัตน์ นายพลาดร  สงดำ
คนงานประจำรถขยะ
คนงานประจำรถขยะ คนงานประจำรถขยะ
คนงานประจำรถขยะ
นายณรงค์  เพชรรัตน์ นางสาวภัทรพร  เสริมพงศ์
นางสาวอรอนงค์  คงแทน

คนงานประจำรถขยะ
คนงาน
คนงาน