เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.ronpibooncity.go.th
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

นางจารีวัฒน์  กุลเจริญ


ปลัดเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์
075-809577 ต่อ 101

   
 
-ว่าง-
 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก/ชก
นายพรเทพ  เพชรอนันต์


รองปลัดเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์
075-809577 ต่อ 102
นางจิระวรรณ  รุ่งฤทัยวัฒน์
นางสาวโสภา  จันทร์แก้ว นายคีตวิทย์  แก้วแกมจันทร์
นางจารีวัฒน์  กุลเจริญ นางธิดารัตน์  ชูแก้ว
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
075-809577 ต่อ 103
ผู้อำนวยการกองคลัง
075-809577 ต่อ 202
ผู้อำนวยการกองช่าง
075-809577 ต่อ 302
ปลัดเทศบาล  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
075-809577 ต่อ 402
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
075-809577 ต่อ 502