เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.ronpibooncity.go.th
 
 
กองช่าง

นายคีตวิทย์ แก้มแกมจันทร์


ผู้อำนวยการกองช่าง
075-809577 ต่อ 302ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

นายวีรวัฒน์ สุภาวีระวัฒน์

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

นางสาวสุวิมล  ก้องตระการ
นายวีระศักดิ์  พานิช นายธรรมนคร  เชื้อจีน
นายอภิชาติ  ขวัญยืน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
นายช่างโยธาชำนาญงาน


นายสิทธิชัย  เต้งภู่
นายอุดมศักดิ์  อุตรภาศ
นางสาวปิยาภรณ์  จริยานุกูลพันธ์
นายธนงศักดิ์  เรืองด้วง
ผู้ช่วยช่างศิลป์
นายช่างโยธา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายอุดม  ทองดี
-ว่าง- นายสราวุธ  ขวัญคีรี
นายดนัย  กาญจนสมบัติ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
คนงาน
คนงานนายจตุภูมิ  จันทร์เขียว
-ว่าง-


คนงาน คนงาน