เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.ronpibooncity.go.th
 
 
กองคลัง


นางสาวโสภา  จันทร์แก้ว


ผู้อำนวยการกองคลัง
075-809577 ต่อ 202ฝ่ายบริหารงานการคลัง

นางสาวจิราพร  เพชรฤทธิ์


หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง
นางบุษยาภรณ์  ใสสุข
-ว่าง- นางสาวเพชรชฎา  พงศ์สุวรรณ
นางอารีย์  ศานตินิรันดร
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง/ชง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
เจ้าหน้าที่ทะเบียนและทรัพย์สิน


นางสุภาวดี  จอมพงศ์ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

   


 
    นางสาวปัญญาภรณ์  จอมพงศ์  
    ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้