เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.ronpibooncity.go.th
 
 
สำนักปลัดเทศบาล


นางจิระวรรณ  รุ่งฤทัยวัฒน์


หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
075-809577 ต่อ 103

ฝ่ายอำนวยการ

ฝ่ายยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ฝ่ายปกครองนางอมรรัตน์  จันคง
นายทักษิณ สุทธิเจริญ
นายประสิทธิ์  วัดศรี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และงบประมาณ หัวหน้าฝ่ายปกครองนางสาวอัญชลี  อิสสภาพ
นางสาวสิริภรณ์  เทพนิมิตร
นายธนินนัทธ์  พัฒนวิกรวิทย์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นิติกรชำนาญการ 
นางสาวเจนจิรา  สังข์โชติ

นางสาวเจตษดา  อาจไพรินทร์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการนายสมพร  ภู่ปาน

-ว่าง-
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

เจ้าพนักงานทะเบียน ปง/ชงนายสมจิตร  นกเพชร

จ่าสิบเอกวันเฉลิม  ไชยรักษา
พนักงานขับรถยนต์

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ-ว่าง-
นางเสาวนีย์  ขวัญยืน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการนางอัญชลี  สมาทิน

นายเอกชัย  สุขสวัสดิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบานางวีนัส เรืองนาค

นายศราวุธ  จันทมาศ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบานายธวัชชัย  ก้องตระการ
นายสุริยา  เจนวิทยารักษ์
พนักงานขับรถยนต์

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบานายไพศาล ชูแก้ว
นายสมพร  อินทมาส
พนักงานขับรถยนต์

พนักงานดับเพลิงนายดนุพล พลศิริ

นายบุญพา  ยี่มี
พนักงานขับรถยนต์

พนักงานดับเพลิงนางมัตติกา  กรดแก้ว

นายอรุณ บุญธรรม
คนงาน
พนักงานดับเพลิงนางสาววันณา  มูสิกะ

นายญณกร  ตัณฑวัชน์
คนงาน

พนักงานดับเพลิง

นายรักษ์ศักดิ์  มีชนะ


พนักงานดับเพลิง

นายรชานนท์  ชิ้นพงค์


คนงาน

นางสาวยุพา  มีชนะ


คนงาน