เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.ronpibooncity.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร

นายณรงค์  แซ่ใช้


นายกเทศมนตรีตำบลร่อนพิบูลย์
089-2541820
นายสุทธิรักษ์  มั่นคง
นายสุเทพ  ฤทธิรัตน์ นายตรี  วิสุทธิคุณ
นางสาวสุนิษา  เทวเดช
รองนายกเทศมนตรีตำบลร่อนพิบูลย์
089-8834194
รองนายกเทศมนตรีตำบลร่อนพิบูลย์
062-2454210
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
089-1889285
เลขานุการนายกเทศมนตรี
095-2577093