วันที่
ชื่อเรื่อง
21  มี.ค. 2566
จ้างซ่อมบำรุงรักษากล้องวงจรปิด ภายในเขตเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2566
จ้างทำตรายาง แบบธรรมดา จำนวน ๑๐ อัน ของ กองคลัง เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2566
จ้างทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2566
จ้างเข้าเล่มเอกสาร สำหรับใช้ประกอบการกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล จำนวน ๑๕ เล่ม ของกองคลัง เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2566
จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเอกสารประกอบการกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล ของงานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายยุทธศาสตร์และงบประมาณ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2566
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8  มี.ค. 2566
จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การป้องกันอัคคีภัยในชุมชน แก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ในช่วงหน้าแล้ง จำนวน ๕ ป้าย พร้อมโครงไม้ และติดตั้งตามจุดที่กำหนด ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2566
จ้างทำสปอร์ตโฆษณาและสื่อประชาสัมพันธ์การเตรียมการรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง และการจุดไฟ เผาป่า เฝ้าระวังอัคคีภัย ในช่วงหน้าแล้ง ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2566
เช่าเช่าเครื่องเสียง เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม ตามโครงการแข่งขันกีฬาครอบครัวสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง