วันที่
ชื่อเรื่อง
24  พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังวัดพิศาลนฤมิต-ทางเข้าบ้านหูด่าน (รหัสสายทาง นศ.ถ.27-006) หมู่ที่ 1 ตำบลร่อนพิบูลย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21  พ.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภท เครื่องสำรองไฟฟ้า ของงานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษายานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถแทร็กเตอร์ ตักหน้าขุดหลัง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๗-๕๗-๐๐๐๒ ของกองช่าง เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2567
จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ AMENA หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๔-๐๐๒๐ ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๘-๐๐๕๓ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการ ของ กองช่าง เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการฝึกอบรม ตามโครงการวัคซีนป้องกันเด็กจมน้ำ เขตเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ หมู่ที่ 12 ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังวัดพิศาลนฤมิต-ทางเข้าบ้านหูด่าน (รหัสสายทาง นศ.ถ.27-006) หมู่ที่ 1 ตำบลร่อนพิบูลย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26  เม.ย. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง